مدیریت و نگهداری

انجام امور مربوط به تعمير ساختمان ها و تاسيسات دانشگاه و داير نگهداشتن تاسيسات

سرويس و نگهداري كليه ساختمانها و دستگاههاي مختلف تاسيساتي از قبيل حرارت مركزي ، تهويه مطبوع، شبكه داخلي برق فشار قوي و فشار ضعيف، تلفن، آب،

   فاضلاب، گاز، و غيره و دادن سرويسهاي لازم به قسمت هاي مختلف دانشگاه

پيش بيني لوازم مورد نياز و تشخيص ضرورت خريد مواد مورد نياز سرويس موتور خانه ها و لوازم يدكي تلفنخانه و ديگر واحدهاي زيربط

ايجاد شبكه هاي سيم كشي و كابل كشي درمواقع لزوم

برقراري ارتباط با سازمانها و قسمت هاي زيربط به منظور تهيه نقشه هاي ساختماني و تاسيساتي و نگهداري و ثبت آنها و ساير مدارك فني

پيش بيني كادر و وساسل مورد نياز ، تنظيم بودجه اوليه و تسليم گزارش به مقالات ذيصلاح

علاوه بر وظايف سرويس و نگهداري از تاسيسات  برودتي و لوازم سلف سرويس ، لوازم و دستگاه ههاي برخي از آزمايشگاههاي دانشكده ها ، سيستم مخابرات ( شبكه و دستگاههاي مخابراتي و ارائه خدمات اپراتوري مستقل) كارگاههاي نجاري ، آهنگري، شيشه بري، نقاشي، سيم پيچي و تعميرات لوازم گاز

ارائه خدمات شرح وظايف بر اساس چارت سازماني

نظافت ساختمانها ، محوطه، حمل و نقل وسائل و اثاثيه مرتبط ، آبدارخانه ها و كارهاي مرتبط اداري ، جمع آوري و حمل زباله به خارج از دانشگاه، تامين نيروي لازم جهت برگزاري مراسم ها

  ۱۵ مرداد ۹۶