منشور اخلاقی

مقدمه:

مدیران این شرکت تعالی را مقوله ای می دانند که هر سازمان باید از زمان تاسیس و شروع فعالیت خود, مسیر آن را با بهبود و نوآوری در فرآیندها و همراهی ذینفعان خود از سر گیرد.این الگو برای تمام فرآیندهایی که به تازگی در سازمان شروع می شوند نیز صادق است.

رهبران سازمان های متعالی, جهت گیری روشن و تمرکز استراتژیک سازمان را با تعریف ماموریت, چشم انداز و ارزش ها تعیین می کنند و آن را با کارکنان و ذینفعان کلیدی در میان می گذارند تا آنان را در دست یابی به اهداف سازمان سهیم کنند.

منشور اخلاقی:

اصل ۱: اخلاق تجاری

 

اصل ۲: تعهد کارکنان در قبال شرکت

 

اصل ۳: پاسخگویی به مشتریان

 

اصل ۴: رفتار غیر تبعیض آمیز

 

اصل ۵: حفاظت از  اطلاعات و دارایی های شرکت

 

اصل ۶ : معاملات

 

اصل ۷ : رشوه گیری و قبول هدایا و سایر مزایا

 

اصل ۸ : خط مشی اخلاقی  مدیران در قبال کارکنان

 

اصل ۹ : کمک های فرهنگی و نیکوکارانه

 

اصل ۱۰ : خط مشی اخلاقی در قبال رقبا

 

اصل ۱۱ : تضاد بالقوه بین منافع خصوصی کارمندان و منافع شرکت

 

اصل ۱۲ : الزامات و انتظارات

 

اصل ۱۳: ضمانت اجرا

 

  ۹ شهریور ۹۶