خط مشی کیفیت

در شرکت آتور توان تبحر با توجه به کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست جهت رسیدن به توسعه پایدار، افزایش کیفیت خدمات و محصولات، ایجاد محیط کاری ایمن، پیشگیری از صدمه به افراد و محیط زیست جز اصول بوده و همچنین رعایت الزامات  HSE، منجر به بهره برداری، کیفیت و سود دهی خواهد شد. لذا مدیریت شرکت در راستای بهبود مستمر سازمان در مدیریت یکپارچه اهداف ذیل را برگزیده و خود را متعهد به محقق نمودن آنها می داند .

بدین سبب مدیریت نسبت به پیاده سازی و بهبود مستمر الزامات سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بر اساس استانداردهای  ISO14001:2004 , ISO9001:2008 , OHSAS 18001:2007 , HSE اهتمام ورزیده است.

  ۹ شهریور ۹۶